Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: test.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-08-12 06:03:40

Plan pracy Komisji Stałych


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: umig@kolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej

Harmonogram Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej na I półrocze 2019 roku

 1. 15.01.2019 roku godz. 13.00
 2. 19.02.2019 roku godz. 13:00
 3. 19.03.2019 roku godz. 13:00
 4. 16.04.2019 roku godz. 13:00
 5. 21.05.2019 roku godz. 13:00
 6. 18.06.2019 roku godz. 13:00

Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej na 2019 rok


Styczeń

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 2. Sprawy różne.

Luty

 1. Informacja o realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Sprawy różne.

Marzec

 1. Gospodarowanie składnikami mienia komunalnego. Analiza stawek za dzierżawę gruntów i budynków.
 2. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Opinia w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok.
 2. Sprawy różna.

Maj

 1. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Planowane remonty w placówkach oświatowych w okresie wakacji.
 2. Sprawy różne.

Lipiec- przerwa wakacyjna

Sierpień

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Opracowanie wniosków do budżetu na 2020 rok.
 2. Sprawy różne.

Październik

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2020 rok.
 2. Stan sieci dróg w MiG Kolbuszowa. Informacja na temat przygotowania do okresu zimowego dróg.
 3. Sprawy różne.

Listopad

 1. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
 2. Sprawy różne.

Grudzień    

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Kolbuszowa na 2020 rok (posiedzenie wspólne z przewodniczącymi komisji stałych Rady).   
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 3. Sprawy różne.

Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia

Harmonogram Komisji Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia na I półrocze 2019 roku

 1. 31.01.2019 roku godz. 14:00
 2. 27.02.2019 roku godz. 14:00
 3. 27.03.2019 roku godz. 14:00
 4. 29.05.2019 roku godz. 14:00

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia na 2019 rok

Styczeń

 1. Informacja na temat obrotu ziemią pod drogi gminne (planowane zakupy).
 2. Informacja na temat przygotowań do wyborów sołtysów wsi – kalendarz wyborczy.
 3. Sprawy różne.

Luty

 1. Funkcjonowanie placów targowych w mieście i gminie Kolbuszowa (dyskusje i potrzeby).
 2. Wnioski w zakresie placów targowych.
 3. Informacja na temat stanu zaawansowania prac zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w Gminie Kolbuszowa.
 4. Sprawy różne.

Marzec

 1. Informacje ODR Kolbuszowa na temat pracy ośrodka, zamierzeniach oraz realizowanych programach.
 2. Sprawy różne Komisji.

Czerwiec

 1. Zapoznanie z nowymi sołtysami wsi – przedstawienie praw, problemów, oczekiwań.
 2. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Zapoznanie się z organizacją święta plonów w gminie Kolbuszowa.
 2. Informacja o działalności Izb Rolniczych.

Wrzesień

 1. Sprawy odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzynę łowną – informacja Kół łowieckich.
 2. Problemy i uwagi sołtysów wsi w sprawie odszkodowań.

Październik

 1. Przedstawienie wniosków do budżetu gminy na 2020 rok.
 2. Zaopiniowanie statutu podatku rolnego.
 3. Sprawy różne.

Listopad

 1. Podsumowanie roku – wnioski i opinie.

Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa

Harmonogram Komisji Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa na I półrocze 2019 roku

 1. 18.01.2019 roku godz. 14:00
 2. 22.02.2019 roku godz. 14:00
 3. 22.03.2019 roku godz. 14:00
 4. 29.04.2019 roku godz. 14:00
 5. 24.05.2019 roku godz. 14:00
 6. 24.06.2019 roku godz. 14:00

Plan pracy Komisji Mandatowo- Regulaminowo- Samorządowej na 2019 rok

Styczeń

 1. Omówienie przedmiotu działania Komisji.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 3. Sprawy różne.

Luty

 1. Analiza statutów sołectw i osiedli Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 2. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Opracowanie kalendarza wyborczego- wybory sołtysów wsi i przewodniczących zarządów osiedli Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 2. Sprawy różne.

Maj

 1. Informacja o przygotowaniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 2. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Informacja o przygotowaniach do wyborów Parlamentarnych w 2019 r.
 2. Analiza protokołów z zebrań mieszkańców miasta i wsi.
 3. Opracowanie wniosków do budżetu Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 4. Sprawy różne.

Listopad

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 2. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok i przyjęcie założeń do planu pracy Komisji na 2020 rok.
 2. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna

Harmonogram Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku

 1. 16.01.2019 roku godz. 14:00
 2. 20.02.2019 roku godz. 14:00
 3. 20.03.2019 roku godz. 14:00
 4. 24.04.2019 roku godz. 14:00
 5. 22.05.2019 roku godz. 14:00
 6. 19.06.2019 roku godz. 14:00

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok

Styczeń

 1. Kontrola efektywności systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście i gminie Kolbuszowa za 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Luty

 1. Kontrola działalności Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej z uwzględnieniem przychodów, dochodów i wydatków w poszczególnych latach (za okres dotychczasowej kadencji Rady Fundacji). Kontrola dokumentacji statutowej Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Marzec

 1. Biuro Promocji – analiza prawidłowości wydatkowania środków z budżetu miasta za rok 2018.
 2. Analiza kosztów wydatków poniesionych na funkcjonowanie szkół na terenie gminy Kolbuszowa w 2018 roku.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Kwiecień

 1. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za rok 2018.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Maj

 1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego na przykładzie wybranej inwestycji oraz kontrola w zakresie jej rozliczenia.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Czerwiec

 1. Kontrola działalności M-GOPS w Kolbuszowej w zakresie zgodności z Uchwałą budżetową Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Sierpień

 1. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa za I półrocze 2019 roku.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Wrzesień

 1. Analiza wydatków na administrację w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.
 2. Opracowanie wniosków do budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Październik

 1. Kontrola wydatków na wyjazdy służbowe za 2018 rok.
 2. Analiza koordynacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Listopad

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Grudzień

 1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia

Harmonogram Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia na I półrocze 2019 roku

 1. 14.01.2019 roku godz. 14:00
 2. 18.02.2019 roku godz. 14:00
 3. 18.03.2019 roku godz. 14:00
 4. 15.04.2019 roku godz. 14:00
 5. 20.05.2019 roku godz. 14:00
 6. 17.06.2019 roku godz. 14:00

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia na 2019 rok

STYCZEŃ

 1. Informacja na temat przygotowania ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (MDK, MiPBP, szkoły podstawowe i gimnazja).
 2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2019.

LUTY

 1. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej wraz z filiami i świetlicami w roku 2018. Ocena zapotrzebowania sprzętu.
 2. Informacja o funkcjonowaniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej wraz z filiami za rok 2018.
 3. Ocena przydatności zaadaptowania części szkoły podstawowej w Kupnie pod potrzeby Szkoły Specjalnej – komisja wyjazdowa

MARZEC

 1. Współpraca Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej z klubami, szkołami, uczniowskimi klubami sportowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz sportu.
 2. Funkcjonowanie Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej
 3. Informacja o wysokości pensum dyrektorów placówek oświatowych gminy Kolbuszowa – stan prac nad nową uchwałą.

KWIECIEŃ

 1. Zapoznanie z ofertą szkół średnich dla uczniów gimnazjów na terenie Gminy Kolbuszowa.
 2. Profilaktyka i promowanie zdrowia na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz informacja na temat higieny szkolnej oraz pomocy stomatologicznej.
 3. Informacja o przygotowaniach do dni Kolbuszowej.

MAJ

 1. Przygotowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (MDK wraz z filiami i świetlicami, MiPBP, szkoły).
 2. Informacja na temat funkcjonowania Rady Sportu w Kolbuszowej.

CZERWIEC

 1. Działalność organizacji pozarządowych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa – działalność organizacji społecznych, klubów, stowarzyszeń, fundacji. Informacja odnośnie wydatków na realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Ustalenie harmonogramu komisji wyjazdowej.

LIPIEC – przerwa wakacyjna.

SIERPIEŃ

 1. Przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego – komisja wyjazdowa.

WRZESIEŃ

 1. Przygotowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do okresu jesienno – zimowego.
 2. Ocena zapotrzebowania inwestycyjnego klubów sportowych z gminy Kolbuszowa oraz informacja na temat wydatków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 3. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Kolbuszowa na rok 2020.

PAŹDZIERNIK

 1. Dożywianie dzieci i młodzieży w okresie zimowym.
 2. Informacja o pomocy mieszkaniowej dla osób pozostających w niedostatku.

LISTOPAD 

 1. Prowizorium budżetu gminy Kolbuszowa na 2020 – omówienie wydatków na oświatę, kulturę, sport i pomoc społeczną.

GRUDZIEŃ

 1. Podsumowanie pracy Komisji za 2019 rok.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Harmonogram Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2019 roku

 1. 11.02.2019 roku o godz. 14:00
 2. 08.04.2019 roku o godz. 14:00
  Dodatkowe posiedzenia Komisja będzie odbywać w razie potrzeby