Jest to wersja demo - kopia serwisu !
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

!!! Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Podatki i opłaty


Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30,
telefon 17 2271 333, wew. 341

Rachunek bankowy:
BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

UWAGA!!!

Z dniem 2 stycznia 2015 roku zostały nadane indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat.

Jednym z dochodów gminy są podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatki od środków transportowych. Zasady ich pobierania określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / jedn.tekst Dz.U. z 2018 poz.1445 z późn. zm./.

Stawki obowiązujące w naszej gminie, uchwalane są corocznie przez Radę Miejską
w Kolbuszowej. Podatki te są pobierane zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, które na terenie naszej gminy posiadają nieruchomości podlegające opodatkowaniu. Zobowiązania podatkowe rozliczane są miesiącami, co oznacza,  że niezależnie od dnia sprzedaży nieruchomości czy pojazdu, obowiązek podatkowy ciąży na sprzedającym do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Podatek od nieruchomości naliczany jest od m2 powierzchni użytkowej budynku, lub od m2 gruntu. Ważna jest klasyfikacja gruntu, gdyż wpływa ona na wysokość zastosowanej stawki.

Podstawa prawna:

Uchwały - stawki podatkowe:

 1. Uchwała  Nr  LX/718/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok w mieście i gminie Kolbuszowa;
 2. Uchwala Nr LX/719/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 w mieście i gminie Kolbuszowa;
 3. Uchwala Nr LX/720/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Kolbuszowa;

Uchwały - zwolnienia podatkowe:

 1. Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
 2. Uchwała Nr LI/549/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
 3. Uchwała Nr XLII/326/2001 z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa;
 4. Uchwała Nr XIV/164/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/326/2001 z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa;
 5. Uchwała Nr LIV/519/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 października 2006 r w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście i gminie Kolbuszowa;
 6. Uchwała Nr XLIV/551/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 września 2017r w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomosci w miescie i gminie Kolbuszowa:
 7. Uchwała Nr LII/628/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości oraz  podatku rolnym w mieście i gminie Kolbuszowa (DROGI);

Uchwały podatkowe - pozostałe:

 1. Uchwała  Nr XV/189/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w mieście i gminie Kolbuszowaformacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

Informacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych:

Informacja na podatek rolny dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych: 

Informacja na podatek leśny dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych:

 1. Uchwala Nr XXV/338/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2016r w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w mieście i gminie Kolbuszowa;

Zaświadczenia

Niektóre zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. Wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej  reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Archiwa

Akta spraw podatkowych przechowuje się przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej. Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną  przez okres 10 lat, a dowody księgowe (dowody wpłat podatków i opłat) stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną  przez okres 5 lat.

Informacje nieudostępnione

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Referat Finansowo-Budżetowy objęte są tajemnicą skarbową na podstawie art. 293 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Wydział/Jednostka prowadząca:

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30, telefon 17 2271 333, wew. 341


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz.U. z 2018 r poz. 1445 z póżn. zm./;
 2. U C H W A Ł A  Nr  LX/718/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok w mieście i gminie Kolbuszowa;
 3. Uchwała  Nr XV/189/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w mieście i gminie Kolbuszowa

Jednym z dochodów gminy są podatki lokalne, w tym podatek od nieruchomości. Zasady jego pobierania określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki obowiązujące w naszej gminie, uchwalane są corocznie przez Radę Miejską w Kolbuszowej. Podatki te są pobierane zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, które na terenie naszej gminy posiadają nieruchomości podlegające opodatkowaniu. Podatki rozliczane są miesiącami, co oznacza,  że niezależnie od dnia zbycia nieruchomości, obowiązek podatkowy ciąży na sprzedającym do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Podatek od nieruchomości naliczany jest od m2 powierzchni użytkowej budynku, lub od m2 gruntu. Ważna jest klasyfikacja gruntu, gdyż wpływa ona na wysokość zastosowanej stawki.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości można dokonywać

 • na rachunek Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (przypominamy, iż dniem 02.01.2015r. wprowadzono indywidualne numery rachunków bankowych)
 • w kasie budynku Urzędu Miejskiego, ul. Obr. Pokoju 21 lub przy ul. Piekarskiej 15     

Osoby prawne posiadające nieruchomość na terenie naszej gminy, corocznie do dnia 31 stycznia, składają deklaracje na podatek od nieruchomości, na druku ustalonym przez organ podatkowy. Organem tym jest Burmistrz Kolbuszowej. Druk DN-1 znajduje się poniżej. Po złożeniu deklaracji osoby prawne są zobowiązane do opłacania naliczonego podatku od nieruchomości w 1/12 części, pierwsza rata do 31 stycznia, pozostałe raty do 15 każdego miesiąca. W przypadku, gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płtności pierwszej raty. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej i może skutkować ustanowieniem hipoteki na nieruchomości.

Nie złożenie deklaracji podatkowej w ustawowym terminie skutkuje pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 w zw. z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego).

Osoby fizyczne również są zobowiązane do składania informacji na podatek od nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości lub jakiejkolwiek zmiany, mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Druk IN-1 znajduje się poniżej.

Organ podatkowy, inaczej niż przypadku osób prawnych – wysyła corocznie decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego dla każdego podatnika. Naliczony podatek płatny jest w czterech równych ratach – do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. W przypadku, gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płtności pierwszej raty.

W przypadku nie zapłacenia należności podatkowej, po uprzednim wystawieniu upomnienia, organ podatkowy jest zobowiązany wystawić tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego lub ustanowić hipotekę na nieruchomości.

Formularze do druku:

Podania o umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia:

W przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na wniosek podatnika, organ podatkowy ma możliwość rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną – art. 67a § 1 ordynacji podatkowej. Tok postępowania podatkowego określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą chcąc skorzystać z tej formy pomocy składają również FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.
Złożenie wniosku przez podatnika wszczyna postępowanie podatkowe, podczas którego Burmistrz wzywa wnioskodawcę do stawienia się w tut. Urzędzie celem spisania protokołu o stanie majątkowym. Przed wydaniem każdej decyzji podatnik otrzymuje informacje o możliwości uzupełnienia złożonego wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy, Burmistrz wydaje decyzję, która kończy postępowanie w danej sprawie. Postępowanie podatkowe powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej do miesiąca od wszczęcia postępowania. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W mieście u gminie Kolbuszowa obowiązują zwolnienia z podatku od nieruchomości:    

 1. Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
 2. Uchwała Nr LI/549/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorcówtworzących nowe miejsca pracy.
 3. Uchwała Nr XLII/326/2001 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości  w mieście i gminie Kolbuszowa
 4. Uchwała Nr XIV/164/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/326/2001 z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa.
 5. Uchwała Nr LII/628/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości oraz  podatku rolnym w mieście i gminie Kolbuszowa (DROGI);

Wydział/Jednostka prowadząca:

Referat Finansowo-Budżetowy

UWAGA!!!

Z dniem 01.01.2019 r. zmieniły się ustawowe druki deklaracji na podatek od środków transportowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 2. ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie);
 3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 4. autobusy.

Podatnicy są zobowiązani

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Kolbuszowej, II piętro, pokój nr 30

Kontakt tel. 017-2271 333 wew. 341

Termin i sposób załatwienia

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu w ustawowo określonych terminach, tj. do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego.

Przypominamy, iż dniem 01.01.2015 wprowadzono indywidualne numery rachunków bankowych.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / jedn.tekst Dz.U. z 2018 poz. 1445 z póżn. zm./
 2. U C H W AŁ A Nr LX/719/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 w mieście i gminie Kolbuszowa
 3. U C H W A Ł A  Nr LIV/519/06 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście i gminie Kolbuszowa

Inne informacje

 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 • Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 • Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata,

    2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

◦Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Wydział/Jednostka prowadząca

Referat Finansowo-Budżetowy

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:

 • o niezaleganiu w podatkach
 • stwierdzającego stan zaległości
 • o figurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych
 • o niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych

Do wniosku należy dołączyć numer PESEL (przedsiębiorcy - NIP) oraz dane dotyczące wyszczególnionych osób.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, II piętro, pokoj nr 30

Opłaty

Od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł ,zaś od zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych w wysokości 17,00 zł. Wykaz przedmiotów zwolnionych z opłat dotyczących zaświadczeń jest wyszczególniony w Rozporządzeniu

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni roboczych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 800 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm./

Kto jest podatnikiem?

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.
  Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Co uważa się za gospodarstwo rolne?

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

 • Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.
 • Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

Czy płacisz tylko podatek rolny?

Nie. Poza podatkiem rolnym zobowiązany jesteś do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny. Nie zapłacisz natomiast podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze położone na użytkach rolnych, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej oraz w gospodarstwach rolnych – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością rolniczą.

UWAGA!

Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zapłacisz podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane, składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, oraz w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, oraz odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

UWAGA:

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Terminy płatności:

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Gdzie mogę zapłacić podatek?

Podatek rolny można uiścić :

 • w kasie Urzędu Miejskiego Kolbuszowa
 • lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Kolbuszowa:
  BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001
  Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Wpisz numer konta gospodarstwa, oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.

Podstawa prawna:

 1. U C H W A Ł A  Nr LX/720/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kolbuszowa
 2. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r /Dz.U. z 2017r  poz. 1892 z późn.zm./

Formularze do druku:

Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Kolbuszowej przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 1.02.2019r. do 28.02.2019r. można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć:

 1. faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, w okresie od dnia 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r,
 2. oświadczenie, które zawiera dane potrzebne do sporządzenia sprawozdania,
 3. w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Osoby, które nie wykorzystają całego limitu lub nie składały wniosku w okresie zimowym mogą złożyć wniosek w terminie od dnia 1.08.2019r do 31.08.2019r, z fakturami za ostatnie pół roku, tj. od dnia 1.02.2019r do dnia 31.07.2019r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel, a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć kserokopię umowę dzierżawy lub złożyć pisemne oświadczenie o powierzchni dzierżawionych gruntów.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien wskazać rachunek bankowy, na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:
100,00 zł x  ilość ha użytków rolnych

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/1 litr), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/1 litr), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

 1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa  jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE:

 1. od 1-30 kwietnia 2019r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 2. od 1-31 października 2019r w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU

Prosimy rolników wypełniających wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku bankowego wskazywany jako właściwy do dokonania zwrotu środków. Nazwisko i imię lub nazwa posiadacza rachunku bankowego wskazanego we wniosku nie może być inna niż dane osoby ubiegającej się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Druki wniosku i oświadczenia obowiązujące w roku 2019 są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej- pokój nr 30, biuro obsługi klienta lub na stronie internetowej Urzędu.

Pliki do pobrania:

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami oraz oświadczeniem należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, pokój nr 30, OSOBIŚCIE za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

 

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki